Jul 102016
 

1. Vorbiţi-ne despre 2-3 aspecte notabile ale activităţii dvs. din ultimii 3 ani.

Un mare gânditor al Renaşterii -Erasmus- a exprimat, într-un mod aparte, ideea formării şi educaţiei omului: ,,Speranţa cea mai de seamă a unei naţiuni stă în buna educaţie pe care o asigură tineretului său”.

În acest spirit, am considerat întodeauna, că, îndatorirea noastră fundamentală, a tuturor cadrelor didactice, faţă de studenţi, constă în punerea la dispoziţia acestora, a cunoştinţelor şi experienţei noastre, pentru a-i educa şi forma permanent în evoluţia lor profesională, ei reprezentând placa turnantă a viitorului naţiunilor.

Cred, că principala diferenţă, între succesul şi eşecul unui profesor, poate fi dată de răspunsul la întrebarea: Cât de bine poate un profesor să pună în valoare marile energii şi aptitudini ale studenţilor?

Răspunsul la întrebare nu este simplu, dar nici imposibil.

Personal, am acţionat şi voi acţiona şi în perioada următoare pentru a-i învăţa pe studenţi, mai întâi, să înţeleagă şi să descifreze tainele matematicii, apoi, să cunoască frumuseţea şi să simtă satisfacţia rezolvării problemelor matematice.

Acest lucru a condus la creşterea continuă a motivaţiei studenţilor, la dezvoltarea cunoştinţelor şi a deprinderilor practice în rezolvarea problemelor de matematică din tematica cursurilor şi seminariilor. Succesele imediate ale studenţilor din primii ani de studii au avut ca efecte benefice, dezvoltarea încrederii în forţele lor proprii şi manifestarea unui interes crescut pentru a căuta şi rezolva probleme mai complexe, din bibliografia recomandată.

Deci, motivaţia studenţilor, însoţită de satisfacţia personală a fiecărui student în urma obţinerii de rezultate bune şi foarte bune, au creat premisele necesare pentru noi succese în activitatea fiecărui an de studiu.

Aspecte notabile ale activităţii mele din ultimii trei ani?

Cele mai notabile aspecte ale activităţii mele constau în rezultatele bune şi foarte bune, de la an la an şi îndeosebi a multor studenţi din anii terminali de studiu. Aceste rezultate au stat permanent la baza motivaţiei mele şi m-au obligat să-mi perfecţionez continuu pregătirea mea profesională. Din acest punct de vedere, cu modestia care mă caracterizează, aş evidenţia elaborarea şi publicarea în calitate de autor sau coautor a unor importante lucrări de specialitate, dintre care:

– articolele Modeling the quality entropy of key programs of study, Modeling and simulation of the quality’s entropy, Models for Quality Analysis of Services in the Local Public Administration, publicate în revista Quality & Quantity din Olanda, în anii 2013, 2015 şi 2016;

– articolul Discretionary vs Nondiscretionary in Fiscal Mechanism – Non-Automatic Fiscal Stabilizers vs Automatic Fiscal Stabilizers, publicat în revista Economic Research – Ekonomska Istraživanja din Croaţia, în anul 2016;

– lucrarea An indicator of an individual’s professional quality publicată în volumul conferinţei 8th International Conference on Applied Mathematics, Simulation, Modelling organizată în Florenţa-Italia, în 22-24 noiembrie 2014;

– lucrările intitulate: Mathematical modeling of the student’s degree of interest for educational activities in the quality and sustainable development, Validation of processes, Strategic analysis model for developing centres for additive manufacturing in universities,   Conceptual model for measuring performance of planning and design processes publicate în volumul conferinţei International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences & Arts, organizată în Albena-Bulgaria, în 2-10 septembrie 2014;

– lucrarea Aspects of modeling and simulation of the traffic management quality sustainable in an urban intersection publicată în volumul conferinţei 7th International Conference on Urban Planning and Transportation, organizată în Salerno-Italia, în 3-5 iunie 2014;

– lucrarea Quality Entropy – a Sustainable Concept din cadrul conferinţei The International Conference on Science, Ecology and Technology I, organizată în Viena-Austria, în 12-13 august 2015;

– lucrarea Improving the quality of operational research courses by simulation with WinQSB, Maple, and GeoGebra publicată în volumul conferinţei The 9th Interantional Technology, Education and Development Conference, organizată în Madrid-Spania, în 2-4 martie 2015.

În anul 2012, am avut o mare bucurie cu ocazia obţinerii celui de al doilea titlu de doctor, de data aceasta, în domeniul Inginerie şi management, acordat de Universitatea ,,Lucian Blaga” din Sibiu. De asemenea, în anul 2014, au existat alte motive de bucurie prin publicarea cărţii Modelare şi simulare cu privire la calitate şi managementul calităţii, la Editura Universităţii ,,Lucian Blaga” din Sibiu, lucrare în care am reuşit să abordez multidisciplinar problema calităţii şi a managementului acesteia şi faptul că am fost coautor al cărţii Operational Research and Applications in Quality Management, ce a fost publicată la Editura LAP Lambert Academic Publishing din Saarbrücken-Germania.

Din punct de vedere al activităţii didactice, în calitate de coordonator ştiinţific, am sprijinit şi îndrumat 26 studenţi, unii dintre aceştia premiaţi la sesiuni de comunicări ştiinţifice pentru studenţi, am îndrumat 23 studenţi în vederea realizării de lucrări de licenţă sau disertaţie, am fost şi sunt coordonator ştiinţific pentru 13 cadre didactice în vederea obţinerii gradului I. De asemenea, am fost organizatorul a trei sesiuni de comunicări ştiinţifice pentru studenţi. În acelaşi context se înscrie şi formarea mea continuă, atât prin studiu individual, cât şi prin participarea la ateliere şi cursuri de perfecţionare profesională.

2. Care este cea mai mare satisfacţie profesională din cariera dvs (ştiinţifică şi/sau didactică)?

În activitatea mea profesională am avut multe realizări care mi-au produs bucurii şi noi motive pentru a mă autodepăşi şi perfecţiona de la an la an, stare de spirit, necesară a fi prezentă, menţinută şi dezvoltată şi în perioada următoare, ce are şi poate avea întotdeauna înrâurire pozitivă asupra studenţilor mei.

De asemenea, am fost mulţumită, când am reuşit să îmbunătăţesc calitativ, de la o perioadă la alta, activităţile de predare-învăţare-evaluare şi când i-am inspirat şi influenţat pozitiv pe mulţi studenţi să-şi asume disciplina universitară, responsabilităţile personale în pregătire, elemente cheie ce au condus la clădirea încrederii în forţele proprii şi la dezvoltarea lor personală.

În atingerea acestor deziderate am avut în vedere, noua realitate a epocii prezente, care a impus cu stringenţă realizări măreţe în formarea şi dezvoltarea viitorului specialist din societate. Asigurarea unui nivel înalt în viitoarea profesie a fiecărui student, necesită o atitudine nouă, o paletă largă de cunoştinţe şi abilităţi în exercitarea profesiei viitorilor absolvenţi.

Este vorba de ,,profesionistul cunoaşterii”, noua resursă umană care să aibă un potenţial nelimitat de deservire a binelui public. Viitorul specialist este, în acelaşi timp, glasul organizaţiilor care vor supravieţui şi care vor prospera în lumea contemporană.

3. Care este relaţia dvs. cu studenţii şi de ce credeţi că sunteţi un cadru didactic apreciat/îndrăgit de către aceştia?

Relaţia mea cu studenţii este una instituţională, serioasă şi stabilă, de încredere reciprocă, pentru a obţine rezultate superioare, de la an la an.

Şi eu am fost studentă şi voi rămâne toată viaţa propriul meu student, pregătirea mea profesională este o condiţie sine die pentru a-mi exercita în bune condiţiuni statutul de cadru didactic.

Din toată inima, în mod liber şi necondiţionat, întreaga mea viaţă o voi dedica, formării şi dezvoltării spiritului civic al semenilor mei şi nu în ultimul rând, studenţilor mei, a tuturor celor care au nevoie de cunoştinţele şi pregătirea mea profesională.

De aceea, cred că pot fi apreciată şi îndrăgită de cei din jurul meu, şi îndeosebi, de studenţii şi viitorii specialişti din societatea românească.

Dovadă a credinţei mele este şi aceea că, de la an la an, tot mai mulţi studenţi şi cadre didactice apelează la mine pentru a-i îndruma şi coordona în realizarea unor lucrări ştiinţifice sau obţinerea unor grade profesionale superioare.   

4. Cum v-aţi descoperit pasiunea pentru activitatea didactică?

În evoluţia mea am avut de la cine învăţa, ca om şi cadru didactic. În familia mea au existat şi există oameni de formaţie intelectuală, profesori, preoţi, medici, ingineri iar în procesul educativ al formării mele au existat modele didactice de mare anvergură, cu influenţă profundă asupra mea, învăţându-mă ce înseamnă să ai viziune, pasiune pentru profesie, disciplină şi un comportament adecvat în relaţiile cu ceilalţi.

5. Care sunt provocările pe care le întâlniţi în activitatea ştiinţifică? Dar în cea didactică?

Provocările din lumea contemporană sunt enorme, ele au produs şi vor produce schimbări turbulente şi în domeniul învăţământului la toate nivelurile. În consecinţă, eficienţa rezultatelor, atât în cercetare, cât şi în activitatea didactică, nu va putea fi obţinută fără o adaptare continuă la noile provocări.

Răspunderile cadrelor didactice sunt foarte mari. Noi suntem chemaţi să generăm şi să diseminăm noile cunoştinţe, ca produse ale cunoaşterii, să stimulăm creativitatea, inventivitatea şi performanţele la învăţătură ale studenţilor pentru a deveni modele în exercitarea profesiei.

Progresul şi dezvoltarea durabilă a societăţii este cu neputinţă fără matematică, potrivit cugetării lui Galileo Galilei: ,,Matematica este limba cu care Dumnezeu a scris Universul”.

6. Domeniile de activitate ştiinţifică

Domeniile mele de activitate ştiinţifică sunt modelarea matematică, ecuaţiile diferenţiale şi ecuaţiile cu derivate parţiale, cercetările operaţionale, managementul calităţii, didactica matematică.